ARM microcontrollers

PIC microcontrollers programmeren
in 10 boeiende lessen
door Bert van Dam

 

 

 

Met behulp van de lessen in dit boek leert u hoe u zelf een microcontroller kunt programmeren. We maken daarbij gebruik van JAL, een gratis maar uiterst krachtige programmeertaal voor PIC microcontrollers, die in de hobbywereld erg populair is. We starten aan het absolute begin, en bouwen vandaar de kennis op. U heeft dus geen voorkennis nodig: iedereen kan met dit boek aan de slag. Wanneer u alle lessen volgt (dat wil zeggen: de oefeningen ook daadwerkelijk maakt) dan kunt u wanneer u het boek uit heeft zelf PIC microcontroller programma's schrijven, en programma's van anderen
lezen.

JAL opdrachten

U leert de functie van JAL opdrachten zoals include, pin, delay, forever loop, while loop, case, exit loop, repeat until, if then, en het gebruik van functies, procedures en timer- en poortinterrupts.

JAL programma's

U laat een LED knipperen, maakt een tijdschakelaar, meet de stand van een potmeter, maakt geluiden, voorkomt contactdender en regelt de helderheid van een LED. En uiteraard leert u debuggen: hoe u in uw programma's fouten kunt vinden en oplossen.

Hardware

U leert verschillende onderdelen zoals PIC microcontroller, potmeter en kristal herkennen, en hoe u een PIC microcontroller aan moet sluiten en met uw PC moet verbinden. U maakt hierbij gebruik van een steekbord zodat u de opstelling gemakkelijk kunt aanpassen om verder te experimenteren.

U kunt bij dit boek de benodigde software (zoals de programmeertaal JAL) gratis downloaden. Daarnaast kunt u een hardware pakket bestellen zodat u niet op zoek hoeft te gaan naar de benodigde onderdelen. Zeker voor een beginner is dit de gemakkelijkste manier om te starten met deze unieke hobby.

Wanneer u dit boek uit heeft bent u nog niet klaar met uw hobby. U kunt zelf aan de slag, en daarbij indien gewenst gebruik maken van een drietal Nederlandstalige boeken vol leuke projecten die van de programmeertaal JAL gebruik maken. Meer informatie hierover krijgt u aan het eind van de lessen in het hoofdstuk "Klaar! En wat nu?"

Speciale dank aan Bert Oudshoorn en Wouter van Ooijen voor hun hulp bij het tot stand brengen van dit schitterende boek.

 

 ARM microcontrollers

PIC microcontroller Programming
in 10 captivating lessons
door Bert van Dam

 

 

 
Using the lessons in this book you learn how to program a microcontroller. You’ll be using JAL, a free but extremely powerful programming language for PIC microcontrollers, which enjoys great popularity in the hobby world. Starting out from scratch virtually, you slowly build up the knowledge. No previous knowledge is needed: anyone can get started with this book. Assuming you have absorbed all lessons — meaning you have actually completed all the exercises — you should be confident to write PIC microcontroller programs, as well as read and understand programs written by other people.

JAL commands
You learn the function of JAL commands such as include, pin, delay, forever loop, while loop, case, exit loop, repeat until, if then, as well as the use of functions, procedures and timer- and port interrupts.

JAL programs
You make an LED blink, build a time switch, measure a potentiometer’s wiper position, produce sounds, suppress contact bounce, and control the brightness of an LED. And of course you learn to debug, meaning: how to spot and fix errors in your programs.

Hardware
You learn to recognize various components including the PIC microcontroller, potentiometer and quartz crystal, and how to wire up a PIC microcontroller and effectively link it to your PC. A breadboard is used for the purpose, allowing you to easily modify the component arrangement for further experimenting.

The companion software with this book can be downloaded free of charge, including the JAL programming language. In addition, you may order a kit of parts so you don't have to go shopping for the required components. Especially for a beginner, this is the easiest way to start with this unique pastime.

Having finished this book does not mean you are through with your pastime. You can get your hands dirty again, and if desired use other books packed with fun projects using the JAL programming language. More information may be found at the end of the lessons in the chapter "Done! What’s next?"

 

COPYRIGHT: This website and the ideas, software, models, pictures contained herein are Copyright (c) 1995-2014 Bert van Dam (with the exception of the contents of the starterpack and the advertisements). Commercial use by any means, copying, redistribution, modification in any form and in any way, without prior written approval is prohibited. The owner of this website is not responsible for the contents of the advertisements or links.

COPYRIGHT: Deze website en de ideeën, software, modellen en afbeeldingen erin, zijn copyright (c) 1995 - 2014 Bert van Dam (met als uitzondering de inhoud van de starterpack en de advertenties). Commercieel gebruik in welke vorm dan ook, copiëren, redistributie en veranderingen in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn niet toegestaan. De eigenaar van deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties of de links.